Tietosuojakäytäntö

REKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä

maahenki.fi – verkkokaupan rekisteriä ylläpitää

Maahenki Oy
Eerikinkatu 28
00180 Helsinki
09 751 202 36
maahenki@msl.fi
Y-tunnus: 1550709-0

Maahenki Oy:n rekisteriasioita hoitava henkilö

Maahenki Oy
Johanna Korhonen
puh: 040 5105906
sähköposti: maahenki@msl.fi

Rekisterin nimi

Maahenki Oy:n ja sen hallinnoiman verkkokaupan asiakkuuteen ja muuhun yhteistyöhön perustuva rekisteri.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakassuhteiden ja muuhun yhteistyöhön perustuvien suhteiden hoitaminen ja markkinointi sekä Maahenki Oy:n, sen hallinnoiman verkkokaupan ja verkkokauppaan liittyvän liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja: Asiakkaan perustiedot: nimi, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, yrityksen nimi ja yhteystiedot.

Asiakkuuteen tai muuhun yhteystietoon liittyvät tiedot: rekisteröidyn rekisteröityyn kohdistetut ja tarjotut edut, palvelut ja kampanjat sekä niiden käyttö; palautteet, reklamaatiot ja muu asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet; laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot.

Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Verkkokauppa- ja postimyyntiasiakkaiden osalta käsitellään lisäksi seuraavia tietoja: asiakasnumero, laskutukseen, tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja palauttamiseen liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse, sekä asiakkuuteen ja muuhun yhteistyöhön liittyvien tietojen osalta Maahenki Oy ja sen hallinnoima verkkokauppa.

Tietojen luovutus ja siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja Maahenki Oy:n markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä tietoja luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Ainoastaan määrätyillä Maahenki Oy:n sekä sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy asiakastietokantasovelluksiin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Järjestelmät on suojattu palomuurilla, joka suojaa ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja. Sähköpostilistaan liittyviä henkilötietoja (nimi ja sähköpostiosoite) säilytetään palveluntarjoajan, Mailchimpin palvelimilla.

Manuaalisesti käsiteltäviin, asiakastietoja sisältäviin asiakirjoihin pääsy on estetty asiattomilta.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Henkilötietojen käsittelyä koskevat tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys Maahenki Oy:n rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava ja siinä on ilmoitettava rekisteröidyn nimi, osoite ja puhelinnumero. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää rekisterinpitäjän toimipisteessä osoitteessa Eerikinkatu 28, 00180 Helsinki.  Tällöin rekisteröidyn on varauduttava esittämään kuvallinen henkilöllisyystodistus.  Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ja kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten lähettämällä allekirjoitetun kirjeen rekisterinpitäjälle.  Tämän lisäksi rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.